Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

informácia podľa ust. §15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Spoločnosť Optimal Care s.r.o., so sídlom Haanova 14/A, 851 04 Bratislava, IČO: 47 422 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92227/B (ďalej len „Optimal Care s.r.o.“) ako prevádzkovateľ si aj týmto spôsobom v zmysle ust. §15 ods. 1 Zákona dovoľuje informovať svojich klientov (záujemcom o uzatvorenie zmluvy, objednávateľov, užívateľov) ako dotknuté osoby (ďalej len „Dotknutá osoba“) o nasledovných Zákonom stanovených skutočnostiach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov v jej informačných systémoch.

Podľa ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona je spoločnosť Optimal Care s. r.o.  oprávnená bez súhlasu Dotknutej osoby spracúvať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Dotknutej osoby. Bez súhlasu Dotknutej osoby je tiež možné spracúvanie osobných údajov podľa § 10 ods. 3 písm. c) Zákona aj v prípade, ak je toto nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby a podľa ust. § 10 ods. 3 písm. g) Zákona aj v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov spoločnosti Optimal Care s.r.o.  alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa Zákona.

Ak majú byť osobné údaje spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby a to podľa ust. § 11 Zákona.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje spravidla na základe zmluvného záväzkového vzťahu medzi Dotknutou osobu a spoločnosťou Optimal Care s. r. o. a v súlade s Obchodnými podmienkami o dodávke, montáži a inštalácii Alarmu a poskytovaní služieb (ďalej len „OP“), prípadne na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo v Zákonom stanovených prípadoch, kedy sa súhlas Dotknutej osoby nevyžaduje.

V súlade s udeleným súhlasom spoločnosť Optimal Care s.r.o. spracúva osobné údaja počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a aj po skončení zmluvného vzťahu po maximálnu dobu prípustnú právnymi predpismi. Osobné údaje spracúvané za účelom marketingu spoločnosť Optimal Care s.r.o. spracúva počas trvania zmluvného vzťahu a  5 rokov od jeho ukončenia; takto udelený súhlas môže Dotknutá osoba odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla spoločnosti Optimal Care s.r.o., ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

V niektorých prípadoch využíva spoločnosť Optimal Care s.r.o. aj služby zmluvných partnerov (sprostredkovateľov). Ide napríklad o zabezpečenie tlačových služieb, poštovú prepravu, zabezpečenie telefonickej informačnej služby, likvidácia poistných udalostí alebo poskytovanie asistenčných služieb súvisiacich s dodávkou, montážou a inštaláciou Alarmu a poskytovaním služby. V týchto prípadoch v súlade so Zákonom spoločnosť Optimal Care s.r.o. poveruje týchto zmluvných partnerov spracovaním osobných údajov  Dotknutých osôb  jej mene. Spoločnosť Optimal Care s.r.o. pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich odbornú technickú, organizačnú a personálnu spoľahlivosť a schopnosti zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa ust. § 19 ods. 1 Zákona a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy ošetrené aj pravidlá ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní.

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov :

SprostredkovateliaV spoločnosti Optimal Care s.r.o. zabezpečujú spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb jej oprávnené osoby, ktorým táto právomoc vyplýva z ich pracovnoprávneho pomeru k spoločnosti Optimal Care s.r.o. v zmysle pracovnoprávnych predpisov, najmä zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov alebo na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania. Preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Optimal Care s.r.o., môže Dotknutá osoba žiadať od spoločnosti Optimal Care s.r.o. aj písomne na adrese:


Optimal Care s.r.o.

Ružinovská 42

821 01 Bratislava

V súlade s ust. § 32 Zákona môže dôjsť k prenosu poskytnutých osobných údajov Dotknutej osoby do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Spracúvané osobné údaje Dotknutých osôb spoločnosť Optimal Care s.r.o. nezverejňuje.

Základné práva Dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v ust. § 28 Zákona.

Na základe písomnej žiadosti môže Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Optimal Care s.r.o. ako prevádzkovateľa vyžadovať :

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 3.  poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona  vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak Dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až h) Zákona :

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. sprostredkovateľa podľa ust. § 28 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť

blízka osoba. Žiadosť Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. d) Zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 a ods. 2 Zákona najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona  prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

Iné informácie

Údaje z evidencie o informačných systémoch, ktoré nepodliehajú registrácii alebo osobitnej registrácii v zmysle ust. § 44 Zákona spoločnosť Optimal Care s.r.o. sprístupní komukoľvek na základe písomnej žiadosti bezplatne.

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňa 15.11.2013. O každej zmene tejto Informácie informuje spoločnosť Optimal Care s.r.o. okruh Dotknutých osôb v primeranej lehote pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch spoločnosti Optimal Care s.r.o. a na internetovej stránke www.optimal-care.sk.

 
Chcete zabezpečiť (zaškrtnite)
Dom Byt Firmu Iné
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Kontakt na nás
Infolinka 0940 606 022
Optimal Care s.r.o.
Haanova 14/A, 851 04 Bratislava
info@optimal-care.sk